Call center : 086-6736738E-mail : Isaraprinting@gmail.comLINE ID : @isaraprintingร้านตั้งอยู่ที่ จ. เชียงใหม่ แต่เราจัดส่งงานทั่วประเทศ

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ ของตัวสินค้าโดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า    และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจ ซื้อ    ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสามารถแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่ง ได้ด้วยบรรจุภัณฑ์

 

 

Menu